Fáilte go Cill Dara le Gaeilge

Pleanail
Pleanáil Teanga

Cuireadh tús le próiseas pleanála teanga do Chontae Chill Dara siar i 2017.

Tá toradh na hoibre sin ar fáil sa chéad phlean teanga don chontae.

Gnó Chill Dara
Gnó Chill Dara

Scéim Tacaíochta do ghnólachtaí i gContae Chill Dara

Business support scheme for Co. Kildare firms

An Ghaeilge sa Phobal
An Ghaeilge sa Phobal

An bhfuil spéis agat casadh le
Gaeilgeoirí eile i gContae Chill Dara?
Would you like to learn or improve your Irish?

Gaelphobal

Tá Cill Dara le Gaeilge ag obair go dian go mbronnfar stádas “Líonra” ar cheantar Na Sollán/Nás na Ríogh, an chéad líonra a bheadh sa chontae.

Ach cad go díreach is brí le “Líonra”? Tá suíomh gréasáin úr cruthaithe ag an rialtas le míniú a thabhairt ar an gceist sin.

previous arrow
next arrow


Fáilte go Cill Dara le Gaeilge!

Is é Cill Dara le Gaeilge an cheanneagraíocht atá i mbun pleanáil teanga i gContae Chill Dara. Cuirimid tacaíocht ar fáil do ghnóthaí sa chontae ar mian leo a gcuid seirbhísí a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge agus bímid ag tacú le grúpaí pobail atá ag eagrú imeachtaí trí mheán na Gaeilge.

In 2023, díreoidh Cill Dara le Gaeilge ar na ceithre réimse oibre seo go príomha:

  • Pleanáil Teanga
  • An Pobal
  • Gnó Chill Dara
  • Cultúrlann Chill Dara3

Cill Dara le Gaeilge is the lead organisation for language planning in County Kildare. We support businesses in the county who wish to provide their services through Irish and we support community groups that organise events through Irish.

Cill Dara le Gaeilge’s primary focus areas for 2023 include:

  • Language Planning
  • Community
  • Gnó Chill Dara
  • Cultúrlann Chill Dara

Cláraigh dár nuachtlitir anseo

Register for our newsletter here

Lean @CILLDARAGAEILGE ar TwitteR
Load More

Pleanáil Teanga_

Is é Cill Dara le Gaeilge an cheanneagraíocht i gContae Chill Dara atá i mbun pleanáil teanga sa chontae. Cuireadh tús leis an bpróiséas pleanála teanga i gContae Chill Dara siar in 2017 i gcomhpháirt le Sult na Sollán.  Tar éis sraith ceardlann, suirbhé pobail, cruinnithe poiblí, tar éis iomaí dréacht a scríobh agus a athscríobh, seoladh an chéad phlean teanga don Ghaeilge i gContae Chill Dara an 28 Feabhra 2019 in Áras Chill Dara, Nás na Ríogh.

Is plean cúig bliana atá i gceist don tréimhse 2019 – 2023. Tús maith, leath na hoibre. Ar aghaidh linn anois – táimid ag iarraidh an plean seo a fhorbairt, táimid ag iarraidh gréasán a neartú idir gníomhaithe teangan agus daoine/grúpaí eile sa chontae atá ag obair ar son na Gaeilge.

Cill Dara le Gaeilge is the lead organisation in County Kildare which is involved in language planning in the county. The language planning process in County Kildare began back in 2017 in conjunction with Sult na Sollán. Following a series of workshops, a community survey, public meetings, following the writing and rewriting of many drafts, the first Irish language plan for the Irish language was launched in County Kildare on 28 February 2019 in Áras Chill Dara, Naas.

This is a five-year plan for the period 2019 – 2023. A good start is half the work. Going forward now – we are looking to develop this plan, we are trying to strengthen a network between language activists and other people/groups in the county who are working on behalf of the Irish language.

Gnó Chill Dara_

Gnó Chill Dara

Scéim Tacaíochta do Ghnóthaí

Business Support Scheme

An raibh a fhios a bhfuil agat gur féidir leat do ghnó a chur chun cinn trí úsáid a bhaint as an nGaeilge? Tá Cill Dara le Gaeilge anseo le cabhrú leat! Cláraigh le scéim gnó Gaeilge an chontae, Gnó Chill Dara. Tar i dteagmháil linn – tá an scéim seo saor in aisce!

Did you know that you can promote your business through the use of the Irish Language?
Cill Dara le Gaeilge is here to help! Register with the Irish business scheme for the county, Gnó Chill Dara. Get in touch with us – this scheme is free of charge!

Cén fáth an Ghaeilge do mo ghnó?

How can the Irish Language help my business?

Tá Cill Dara le Gaeilge anseo le cabhrú leat! Cláraigh le scéim gnó Gaeilge an chontae, Gnó Chill Dara. Tá an scéim seo saor in aisce.

Tar i dteagmháil linn le tuilleadh eolais a fháil.

Cill Dara le Gaeilge is here to help! Register with the Irish business scheme for the county, Gnó Chill Dara. This scheme is free of charge.

Get in touch with us to learn more.

Pobal

Tá Gaeilge labhartha ag na mílte daoine i gContae Chill Dara. De réir daonáireamh 2016, dúirt 85,426 duine go raibh cumas labhartha acu agus chuir 5,293 duine in iúl go mbíonn comhrá i nGaeilge acu ar a laghad uair amháin in aghaidh na seachtaine. Tá clanna i gContae Chill Dara go mbíonn an Ghaeilge mar theanga an tí, tá páistí gurb í an Ghaeilge a dteanga dúchais, bíonn grúpaí Gaeilgeoirí ag bualadh le chéile go rialta sa chontae agus tá fás agus forbairt ag teacht ar na seirbhísí atá ar fáil do lucht na Gaeilge.

Tá ard-spéis sa Ghael-oideachais sa chontae anois. Ó a osclaíodh an chéad Gaelscoil sa chontae i Léim an Bhradáin i 1979, osclaíodh ocht nGaelscoil eile agus dhá Ghael-Choláiste i gContae Chill Dara. Tá an Ghaeilge an-lárnach in Ollscoil Mhaigh Nuad – tá an roinn ollscoile Nua-Ghaeilge is mó sa tír in Ollscoil Mhá Nuad chomh maith le Lárionad na Gaeilge a eagraíonn scrúduithe TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge), Oifigeach Gaeilge lánaimseartha, Cuallacht Cholmcille (an cumann mac léinn don Ghaeilge is ársa sa tír) agus lárionad atá tiomnaithe don chultúr Gaelach.

Is é an sprioc atá ag Cill Dara le Gaeilge ná tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí nó gníomhaithe sa chontae atá ag cur imeachtaí nó seirbhísí ar fáil trí mheán na Gaeilge. Ba mhaith linn gréasán a fhorbairt idir grúpaí éagsúla, scéalta a scaipeadh eadarthu agus go mbeadh pobal na Gaeilge ar an eolas faoi céard atá ar siúl ina gceantair. Ba mhaith linn go mbeadh réimse leathan d’imeachtaí ar fáil trí mheán na Gaeilge agus déanfaimid ár ndícheall grúpaí a mhealladh chun imeachtaí nua a chur ar fáil.

 

Bíonn ranganna Gaeilge ar fáil ar fud fad an chontae chomh maith le ciorcail comhrá, grúpaí sóisialta, Pop-Up Gaeltachtaí, grúpaí teaghlaigh, féilte agus go leor imeachtaí eile a chuirtear ar siúl don phobal.

 

Thousands of people speak Irish in Co. Kildare. According to the 2016 census, 85,426 people said they had ability to speak and 5,293 people indicated that they have a conversation in Irish at least once a week. There are families in County Kildare where Irish is the language of the home, there are children whose native language is Irish, groups of Irish speakers meet regularly in the county and the services available to Irish speakers are growing and developing.

 

There is now a high level of interest in Irish-medium education in the county. Since the opening of the county’s first Gaelscoil in Leixlip in 1979, eight more Gaelscoileanna and two Gael-Choláiste have opened in County Kildare. The Irish language is central to Maynooth University – Maynooth University has the largest Modern Irish university department in the country as well as a Centre for Irish Language which organises TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge), a full-time Irish language officer, Cuallacht Cholmcille (the oldest student association for the Irish language in the country) and a centre dedicated to Irish culture.

The goal of Cill Dara le Gaeilge is to support groups or activists in the county who are providing events or services through Irish. We want to develop a network between different groups, to spread stories between them and to make the Irish language community aware of what’s going on in their areas. We would like to see a wide range of events available through Irish and we will do our best to attract groups to provide new events.

 
Irish language classes are available throughout the county as well as conversation circles, social groups, Pop-Up Gaeltachtaí, family groups, festivals and many other events held for the public.

Cultúrlann_

Creideann Cill Dara le Gaeilge go bhfuil sé ríthábhachtach go mbeadh lárionad don Ghaeilge i gContae Chill Dara. Tá Cill Dara le Gaeilge ag obair leis an ngrúpa pobail Sult na Sollán chun an fhís seo a bhaint amach agus creideann an dá ghrúpa go mbeadh na Solláin fíor-oiriúnach mar ionad do chultúrlann, lárnach sa chontae do phobal na Gaeilge uilig.

Cill Dara le Gaeilge believes that it is vital that there is a centre for the Irish language in County Kildare. Cill Dara le Gaeilge is working with the community group Sult na Sollán to achieve this vision and both groups believe that Sallins would be a very suitable venue for a cultural centre, central to the county for the entire Irish language community.

Tugann an doiciméad poiblí Tionsadal Éireann, Infheistíocht inár gCultúr, inár dTeanga & inár nOidhreacht léargas ar straitéis an stáit chun an Ghaeilge agus ionaid chultúrtha i mbailte seirbhíse don Ghaeltacht agus i Líonraí Gaeilge a fhorbairt. Tá Cill Dara le Gaeilge ag obair le rannpháirtithe eile sa cheantar go n-athnófaí Nás na Ríogh/Na Solláin mar “Líonra”. Tá sé i gceist againn togra cuimsitheach a chur le chéile do Chomhairle Chontae Chill Dara go dtógfaí Cultúrlann sna Sollán.

The public document Project Ireland, Investment in our Culture, Language & Heritage, provides an insight into the state’s strategy to develop the Irish language and cultural centres in service towns for the Gaeltacht and in Irish Language Networks. Cill Dara le Gaeilge is working with other participants in the area to have Naas/Sallins re-established as a “líonra” area. We are now working on putting together a comprehensive proposal for Kildare County Council to build a Cultúrlann in Sallins.