Irish Medium Education

Gaeloideachas

Téarmaí

Terms

Aonteangachas:
Labhartha nó scríofa in aon teanga amháin; aonteangach.

Dátheangachas:
Eolas labhartha, scríofa nó ina bhfuil eolas den chineál céanna in dhá theanga éagsúla.

Trítheangachas:
Trí theanga a úsáid, a labhairt nó a bheith páirteach iontu.

Ilteangachas:
Déileáil le roinnt teangacha nó go leor teangacha nó a bhfuil baint acu leo.

Monolingual:
Spoken or written in only one language; monoglot.

Bilingual:
Spoken, written, or containing similar information in two different languages.

Trilingual:
Using, speaking, or involving three languages.

Multilingual:
Dealing with or involving several or many languages.

Tumoideachas

Immersion Education

Is modh foghlama é an tumoideachas, córas a chuidíonn le páistí an Ghaeilge a shealbhú go nádúrtha trí eispéireas laethúil i dtimpeallacht lán-Ghaeilge. Ciallaíonn sé seo gur trí Ghaeilge a mhúintear gach ábhar sa scoil suas go Rang 6, seachas an Béarla.

Tugann an tumoideachas tuiscint níos fearr do na páistí ar a gcuid féiniúlachta féin agus dá bhrí sin, bíonn féinmheas níos mó acu.

Tugtar “scoil lán-Ghaeilge” ar scoil náisiúnta na ndéantar gach gníomhaíocht trí mheán na Gaeilge agus ina bhfuil múnla an tumoideachas i bhfeidhm.

Immersion education is a system which helps children to become fluent in Irish naturally, by giving them daily experience of an Irish-speaking environment. This means that all subjects, apart from English, are taught through the medium of Irish right up until 6th class.

Immersion education gives children a better understanding of their own sense of self, and this gives them increased self-estem.

An Irish-medium school or “Gaelscoil” is a national school in which everything is done through Irish, and which uses the immersion education method.

An Ghaeilge sa Bhaile

Is eagraíocht dheonach náisiúnta í Gaeloideachas a thacaíonn le forbairt an oideachas lán-Ghaeilge.

Bunaíodh í mar Gaelscoileanna in 1973 le tacú le bunscoileanna agus iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht. Ó shin, leathnaíodh ról na heagraíochta agus cuireann sí seirbhísí tacaíochta ar fáil anois do scoileanna Gaeltachta agus naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht chomh maith.

Tugann Gaeloideachas comhairle, cúnamh agus tacaíocht do dhaoine ar mian leo oideachas lán-Ghaeilge dá bpáistí, chomh maith le seirbhísí tacaíochta agus abhcóideachta dóibh siúd atá ag obair san earnáil.

Gaeloideachas is a national, voluntary organisation supporting the development of Irish-medium education.

Founded as Gaelscoileanna in 1973 to support Irish-medium schools, primary and post-primary, outside of the Gaeltacht, the organisation’s remit now includes the provision of support services for Irish-medium schools in Gaeltacht areas, and for Irish-medium preschools outside of the Gaeltacht.

Gaeloideachas provides advice, assistance and support to people who wish to have their children educated through Irish, as well as support services and advocacy for those working in the sector.

Oideachas

Education

Réamhscoileanna i gCill Dara | Pre-schools in Kildare

 • Naíonra Bhóin Dé
 • Naíonra Ghearóidín
 • Naíonra Léim an Bhradáin
 • Naíonra Siamsa
 • Naíonra Thír na nÓg
 • Naíonra Uí Shionnaigh
 • Naíonra Aoibhneas

Gaelscoileanna i gCill Dara | Irish-Medium Schools in Kildare

 • Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh, bunaithe i 1979
 • Scoil Uí Riada, bunaithe i 1986
 • Gaelscoil Chill Dara, bunaithe i 1995
 • Gaelscoil Uí Fhiadh, bunaithe i 1996
 • Gaelscoil Nás na Ríogh, bunaithe i 2002
 • Gaelscoil Átha Í, bunaithe i 2004
 • Gaelscoil Mhic Aodha, bunaithe i 2013
 • Gaelscoil Ruairí, bunaithe i 2019

Gaelcholáistí i gCill Dara | Irish-Medium Colleges in Kildare

Gael-Choláiste Chill Dara, bunaithe i 1995

Gaelcholáiste Mhaigh Nuad, bunaithe i 2020

Tá ollscoil amháin i gContae Chill Dara: Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Maigh Nuad

There is one university in County Kildare: National University of Ireland, Maynooth

Tuilleadh Eolais | More Information: 

Tuilleadh eolais

More information