Gnó Chill Dara

Fáilte go Gnó Chill Dara!

Fáilte go dtí Gnó Chill Dara ó Cill Dara le Gaeilge, scéim ar leith chun gnó a chur chun cinn trí mhéan na Gaeilge i gCo. Chill Dara. Is í aidhm na scéime seo ná tacaíocht agus eolas a chur ar fáil do ghnóthaí ar mian leo seirbhísí a chur ar fáil dá gcustaiméirí trí mheán na Gaeilge.

Cuireann Cill Dara le Gaeilge clár leathan seirbhísí tacaíochta ar fáil do ghnóthaí sa scéim. Tá tacaíocht ar fáil ón eagras stáit Foras na Gaeilge chomh maith tríd a bhfeachtas Gnó Means Business ar mhaithe le húsáid phraiticiúil na Gaeilge a éascú agus a mhéadú.

Welcome to Gnó Chill Dara from Cill Dara le Gaeilge, a special scheme to promote business through the Irish language in County Kildare.

Cill Dara le Gaeilge provide a broad range of support services to businesses in the scheme. The national body Foras na Gaeilge also support businesses through their scheme Gnó Means Business regarding the facilitating and increased use of the Irish language in business.

Foilseofar liosta na gnothai i gContae Chill Dara atá sa scéim anseo go luath. Bíonn fáilte roimh an Ghaeilge sna gnóthaí seo – ach bígí foighneach le bhur dtoil – nil Gaeilge líofa ag gach fostaí.

The list of businesses in County Kildare included in the scheme will be published here shortly. The Irish language is welcome in these matters – but please be patient – not everyone is fluent in Irish.


Buntaistí do ghnólachtaí | Benefits to Businesses

Creidimid go láidir, le tacaíocht ó Cill Dara le Gaeilge agus Gnó Means Business gur féidir leis an nGaeilge buntáistí agus breisiúlacht a thabhairt do gach cíneál gnólachta ar dhóigheanna éagsúla: branda an ghnó a chur chun cinn, poiblíocht, taithí an chustaiméara a fheabhsú agus dílseacht ó chustaiméirí a threisiú. Is féidir le Cill Dara le Gaeilge comhairle, treor agus pacáiste tacaíochta a chur ar fáil daoibh. Chomh maith le sin, tá clár leathan seirbhísí agus tacaíochta ar fáil ó Fhoras na Gaeilge tríd a bhfeachtas Gnó Means Business ar mhaithe le húsáid phraiticiúil na Gaeilge a éascú agus a mhéadú lastaigh den earnáil ghnó.

We strongly believe that with the support of Cill Dara le Gaeilge and Gnó Means Business, the Irish language can be a great advantage to every type of business in a variety of ways: promoting the business brand, generating publicity, providing a better customer experience, and increasing customer loyalty. Cill Dara le Gaeilge can provide consultation, advance and a support pack to help you get started. Foras na Gaeilge also has a broad range of services under their Gnó Means Business campaign to help with promoting and facilitating Irish in the business sector, in a practical way.


BALLRAÍOCHT LE CILL DARA LE GAEILGE

MEMBERSHIP OF CILL DARA LE GAEILGE

Eolas do Gnothaí | Information for Businesses

Cill Dara le Gaeilge Brochure for Businesses

AITHINTEAS NÁISIÚNTA | NATIONAL RECOGNITION

GRADAIM GNÓ NA hÉIREANN

Business through Irish – Award Scheme

Gradam Gnó ó Ghór na nGael

Is é a bheidh sa ghradam náisiúnta seo ná marc aitheantais do ghnólachtaí atá ag úsáid na Gaeilge mar chuid den ghnó, nó chun seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil do chustaiméirí agus cliaint.

Beidh trí réimse gnó rannpháirteach sa scéim GGÉ, ie, míondíoltóirí, mórdhíoltóirí, agus gnónna tráchtála stáit.

Bronnfar trí leibhéal gradam ar rannpháirtithe, Cré Umha, Airgead agus Ór, de réir mar a bhaineann na gnólachtaí spriocanna gníomhaíochta amach thar thréimhse ama. Bronnfar na gradaim de réir baint amach spriocanna nó gníomhanna – 35% a bhainfeadh
Gradam Cré Umha; 55% a ghnóthódh Gradam Airgid; agus marcanna níos airde ná 80% a thuillfeadh Gradam Óir.

Déanfar trí chatagóir gníomhaíochtaí á thomhais sa phróiseas measúnaithe do ghradaim:
Comharthaíocht, Brandáil & Margaíocht, Seirbhís Ghaeilge do chustaiméirí agus cliaint.

Tuilleadh Eolais

This national scheme will recognise businesses which use Irish as part of their business or who provide services through Irish for their customers and clients.

The award scheme will involve three business types: small businesses, larger businesses and state funded business groups/state sector bodies.

As participating businesses reach pre-agreed language service targets over time three types of recognition may be awarded: Bronze, Silver and Gold. The awards will be judged with regard to the level of actions reached by the participating company: 35% will be awarded a Bronze standard; 55% will be awarded a Silver standard and 80% or above will be awarded the Gold Standard.

Marks will be allocated in three categories: Signage; Branding & Marketing; Services through Irish to customers and clients.

More Information