Tús Maith!

Ranganna Gaeilge
Irish Classes

Cuirfimid ocht gceardlann/rang Gaeilge ar fáil do thuismitheoirí/chaomhnóirí a bhfuil páistí óga (suas go rang a dó) acu i ngach Gaelscoil i gContae Chill Dara agus i ngach bunscoil agus réamhscoil i Nás na Ríogh agus na Solláin. Beidh na ranganna/ceardlainne idirghníomhach agus mairfidh gach rang/ceardlann uair a chloig. Beidh dhá léibhéal ar fáil, tá tuilleadh eolais thíos.
 

We will provide eight Irish language workshops/classes for parents/guardians with young children (up to second class) in every Gaelscoil in County Kildare and in all primary schools and pre-schools in Naas and Sallins. Two levels will be available, there is more information below.

Leibhéal 1

Oiriúnach do dhaoine nach bhfuil ach cúpla focal Gaeilge acu.

Suitable for people who only have a few words of Irish.

Leibhéal 2

Oiriúnach do dhaoine nár fhoghlaim an Ghaeilge riamh.

Suitable for people who have never studied Irish.

Fáilte go Tús Maith
Fáilte go "Tús Maith"!
Welcome to "Tús Maith"!
An Ghaeilge sa Bhaile
An Ghaeilge sa Bhaile
Irish at Home
Gaeloideachas
Gaeloideachas
Irish Medium Education
Ranganna Gaeilge
Ranganna Gaeilge do Thuismitheoirí & Caomhnóirí
Irish Classes for Parents & Guardians
Achmhainní Tacaíochta
Acmhainní Tacaíochta
Support Resources
previous arrow
next arrow

Clár na n-Ábhar | Table of Contents

Fáilte go "Tús Maith"

Tá Cill Dara le Gaeilge ag cur an pacáiste “Tús Maith” ar fáil do thuismitheoirí/chaomhnóirí le páistí sna Gaelscoileanna, réamhscoileanna agus tuismitheoirí/ caomhnóirí nua. Cuirfidh an pacáiste seo na buntáistí do dhátheangachas agus ghaeloideachas chun cinn:

 • Gaelscoileanna: ranganna Ghaeilge do thuismitheoirí/chaomhnóirí le páistí ó naíonáin bheaga go rang a dó.
  • Tacaíocht
  • Greasán a fhorbairt
  • An Ghaeilge a fhoghlaim
  • Ceisteanna a fhreagairt
  • Scileanna a fhorbairt
  • Cuidiú le hobair bhaile
  • Téarmaí a phiocadh suas
 • Réamhscoileanna: eolas faoin ngaeloideachas.
 • Tuismitheoirí /caomhnóirí nua: eolas faoin ngaeloideachas.

Cill Dara le Gaeilge is providing the “Tús Maith” package for parents/guardians with children in Gaelscoileanna, pre-schools and new parents/guardians. This package will promote the benefits for bilingualism and Irish-medium education:

 • Gaelscoileanna: Irish classes for parents/gaurdians with children from junior infants to second class.
  • Support
  • Development of a network
  • Learning Irish
  • Answering questions
  • Developing skills
  • Help with homework
  • Pick up terms
 • Pre-schools: information on Irish-medium education.
 • New parents/gaurdians: information on Irish-medium education.
Grúpa sóisialta do theaghlaigh i gCill Dara a bhfuil suim sa Ghaeilge acu.

A social group for families in Kildare interested in the Irish language.

An Ghaeilge sa Bhaile
The Irish Language at Home

Teanga Tí

Is tionscadal de chuid Ghlór na nGael é an scéim Teanga Tí chun tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí atá ag tógáil clainne le Gaeilge.

Tá an an suíomh gréasáin acu le bheith ina áis do thuismitheoirí. Soláthraíonn Teanga Tí comhairle faoin dea-chleachtas is fearr, acmhainní tacaíochta agus spraoi, chomh maith le heolas faoi imeachtaí do theaghlaigh Ghaeilge.

Teanga Tí is a Glór na nGael project to support parents who are raising their children through Irish.

They have a website designed as as a resource for parents. Teanga Tí provides advice on best practice, support and fun resources, as well as information on events for Irish speaking families.

Labhraíonn bunaitheoir Mother Tongues Francesca Le Morgia le Sinéad Ní Uallacháin. Is teangeolaí í Francesca a bhfuil cur amach ar leith aici ar an dátheangachas agus ar na ceisteanna a bhíonn ag tuismitheoirí agus iad ag tabhairt faoi páistí a thógáil le níos mó ná teanga amháin.

Mother Tongues founder Francesca Le Morgia talks to Sinéad Ní Uallacháin. Francesca is a linguist who is particularly familiar with bilingualism and the questions parents face when undertaking to raise children with more than one language.

Sa sraith cásanna staidéir seo, cuirimid aithne níos fearr ar na teaghlaigh sin atá ag tógáil páistí le Gaeilge, agus feicimid go bhfuil tuairimí, cineálacha eagsúla cur chuige agus taithí difirúil ag gach uile ceann acu.

In this series of study scenarios, we get to know those families who are raising children through Irish better, and we see that each has different views, approaches and different experiences.

Leabhar Ghaeilge
Irish Langauge Books

Barker & Jones

Siopa Leabhar neamhspleách i Nás na Ríogh, Co. Chill Dara. Lean an nasc thíos le tuilleadh eolais a fháil.

Baker & Jones
2 Cearnóg an Phopail,
Nás na Ríogh,
Co. Chill Dara,
W91 A7KP

Independent Book Store in Naas, Co. Kildare. Follow the link below for more information.

Baker & Jones
2 Poplar Square,
Naas,
Co. Kildare,
W91 A7KP

The Book Haven

Is gnó teaghlaigh faoi úinéireacht Éireannach é Book Haven a thairgeann barr feabhais i seirbhís do chustaiméirí agus a sholáthraíonn mic léinn, tuismitheoirí, scoileanna agus oifigí ó 1984. Lean an nasc thíos le tuilleadh eolais a fháil.

The Book Haven
Aonad 11,
Ionad Siopadóireachta Monread,
Nás na Ríogh,
Co. Chill Dara

045 883722
naas@bookhaven.ie

Book Haven is an Irish-owned family business offering excellence in customer service and supplying students, parents, schools and offices since 1984. Follow the link below for more information.

The Book Haven
Unit 11,
Monread Shopping Centre, Naas,
Co. Kildare

045 883722
naas@bookhaven.ie

Books.ie

Is siopa leabhar ar líne é Books.IE atá lonnaithe in Éirinn, a thairgeann réimse leathan leabhar, eisiúintí nua, díoltóirí is fearr, sladmhargaí agus leabhair neamhchoitianta. Lean an nasc thíos le tuilleadh eolais a fháil.

Books.ie
Aonad W9E Páirc Ghnó Bhaile na Bantiarna,
Eastát Tionscail Toughers,
Nás na Ríogh,
Co. Chill Dara
W91 NN84

(045) 880 806 contactus@books.ie

BOOKS.IE is an Irish based online bookstore offering a wide diverse range of books, new releases, bestsellers, bargains & rare books. Follow the link below for more information.

Books.ie

Unit W9E Ladytown Business Park,

Toughers Industrial Estate,
Naas,
Kildare

W91 NN84

(045) 880 806
contactus@books.ie

 
 

An Siopa Leabhar

Siopa leabhar Gaeilge i lár na príomhchathrach. Buail isteach le tuilleadh eolais a fháil nó lean an nasc thíos!

An Siopa Leabhar
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
D02 VH98

+353 (0) 1 478 3814
siopa@cnag.ie

An Irish language bookshop in the centre of the capital. Drop in for more information or follow the link below!

An Siopa Leabhar
6 Harcourt Street
Dublin 2
D02 VH98

+353 (0) 1 478 3814
siopa@cnag.ie

Seirbhís Leabharlainne Chill Dara

Seirbhís Leabharlainne Chill Dara ag soláthar faisnéise agus seirbhísí ar líne 24 uair an chloig seacht lá na seachtaine do shaoránaigh Chontae Chill Dara.

Kildare Library Service providing information and online services 24 hours seven days a week for the citizens of County Kildare.

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta was founded under the provisions of Article 31 of the Education Act of 1998 following a campaign led by Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, Gaelscoileanna & Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta to establish a structure to cater for the educational needs of Gaeltacht schools and of Gaelscoileanna. There are functions also in Article 31 relating to the teaching of Irish in the country’s other schools.

The Comhairle’s role relates to both primary and post-primary education and the three main areas of work are:

 • The provision of teaching resources
 • The provision of support services
 • Research

Bunaíodh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta faoi fhorálacha Alt 31 den Acht Oideachais 1998 tar éis feachtais a chuir Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, Gaelscoileanna, agus Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta ar bun le go mbeadh sainstruchtúr ann le freastal a dhéanamh ar riachtanais oideachais na scoileanna Gaeltachta agus na scoileanna lán-Ghaeilge. Tá feidhmeanna maidir le múineadh na Gaeilge i scoileanna eile na tíre ag an gComhairle chomh maith.

Baineann ról na Comhairle leis an mbunoideachas agus leis an iar-bhunoideachas agus tá trí mhór-réimse oibre ann:

 • Soláthar acmhainní teagaisc
 • Seirbhísí taca
 • Taighde

Bunaíodh an suíomh idirlín i 2014 agus tá sé ag fás agus ag forbairt ó shin. An aidhm atá leis an suíomh seo ná achmainní digiteacha a chur ar fáil do mhúinteoirí bunscoile chun tacú leo le múineadh na Gaeilge.

Mar aon leis seo, is áis é a thugann tacaíocht do pháistí agus a dtuismitheoirí agus iad ag cleachtadh na Gaeilge sa bhaile trí éisteacht le scéalta, dánta agus ceachtanna taitneamhacha.

Bainigí sult agus tairbhe as!

The website was established in 2014 and has been growing and developing since then. The aim of this site is to provide primary school teachers with digital resources to support the teaching of Irish.

As well as this, it is a resource that supports children and their parents in practicing Irish at home by listening to stories, poems and enjoyable lessons.

Enjoy and benefit!

An Gúm

Cuireann An Gúm foilseacháin agus áiseanna ar fáil a thacaíonn leis an oideachas trí mheán na Gaeilge agus le húsáid na Gaeilge i gcoitinne

An Gúm provides publications and resources which support education through Irish and the use of Irish in general.

Gaeloideachas
Irish Medium Education

Téarmaí
Terms

Aonteangachas:
Labhartha nó scríofa in aon teanga amháin; aonteangach.

Dátheangachas:
Eolas labhartha, scríofa nó ina bhfuil eolas den chineál céanna in dhá theanga éagsúla.

Trítheangachas:
Trí theanga a úsáid, a labhairt nó a bheith páirteach iontu.

Ilteangachas:
Déileáil le roinnt teangacha nó go leor teangacha nó a bhfuil baint acu leo.

Monolingual:
Spoken or written in only one language; monoglot.

Bilingual:
Spoken, written, or containing similar information in two different languages.

Trilingual:
Using, speaking, or involving three languages.

Multilingual:
Dealing with or involving several or many languages.

Tumoideachas
Immersion Education

Is modh foghlama é an tumoideachas, córas a chuidíonn le páistí an Ghaeilge a shealbhú go nádúrtha trí eispéireas laethúil i dtimpeallacht lán-Ghaeilge. Ciallaíonn sé seo gur trí Ghaeilge a mhúintear gach ábhar sa scoil suas go Rang 6, seachas an Béarla.

Tugann an tumoideachas tuiscint níos fearr do na páistí ar a gcuid féiniúlachta féin agus dá bhrí sin, bíonn féinmheas níos mó acu.

Tugtar “scoil lán-Ghaeilge” ar scoil náisiúnta na ndéantar gach gníomhaíocht trí mheán na Gaeilge agus ina bhfuil múnla an tumoideachas i bhfeidhm.

Foinse: Gaeloideachas

Immersion education is a system which helps children to become fluent in Irish naturally, by giving them daily experience of an Irish-speaking environment. This means that all subjects, apart from English, are taught through the medium of Irish right up until 6th class.

Immersion education gives children a better understanding of their own sense of self, and this gives them increased self-estem.

An Irish-medium school or “Gaelscoil” is a national school in which everything is done through Irish, and which uses the immersion education method.

Oideachas
Education

Réamhscoileanna i gCill Dara | Pre-schools in Kildare

 • Naíonra Bhóin Dé
 • Naíonra Ghearóidín
 • Naíonra Léim an Bhradáin
 • Naíonra Siamsa
 • Naíonra Thír na nÓg
 • Naíonra Uí Shionnaigh
 • Naíonra Aoibhneas

  Gaelscoileanna i gCill Dara | Irish-Medium Schools in Kildare
 • Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh, bunaithe i 1979
 • Scoil Uí Riada, bunaithe i 1986
 • Gaelscoil Chill Dara, bunaithe i 1995
 • Gaelscoil Uí Fhiadh, bunaithe i 1996
 • Gaelscoil Nás na Ríogh, bunaithe i 2002
 • Gaelscoil Átha Í, bunaithe i 2004
 • Gaelscoil Mhic Aodha, bunaithe i 2013
 • Gaelscoil Ruairí, bunaithe i 2019

  Gaelcholáistí i gCill Dara | Irish-Medium Colleges in Kildare
 • Gael-Choláiste Chill Dara, bunaithe i 1995
 • Gaelcholáiste Mhaigh Nuad, bunaithe i 2020

  Tá ollscoil amháin i gContae Chill Dara: Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Maigh Nuad

  There is one university in County Kildare: National University of Ireland, Maynooth

  Tuilleadh Eolais | More Information:
  https://gaeloideachas.ie/county-region/
  https://www.maynoothuniversity.ie/ 

Gaeloideachas

Is eagraíocht dheonach náisiúnta í Gaeloideachas a thacaíonn le forbairt an oideachas lán-Ghaeilge.

Bunaíodh í mar Gaelscoileanna in 1973 le tacú le bunscoileanna agus iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht. Ó shin, leathnaíodh ról na heagraíochta agus cuireann sí seirbhísí tacaíochta ar fáil anois do scoileanna Gaeltachta agus naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht chomh maith.

Tugann Gaeloideachas comhairle, cúnamh agus tacaíocht do dhaoine ar mian leo oideachas lán-Ghaeilge dá bpáistí, chomh maith le seirbhísí tacaíochta agus abhcóideachta dóibh siúd atá ag obair san earnáil.

Gaeloideachas is a national, voluntary organisation supporting the development of Irish-medium education.

Founded as Gaelscoileanna in 1973 to support Irish-medium schools, primary and post-primary, outside of the Gaeltacht, the organisation’s remit now includes the provision of support services for Irish-medium schools in Gaeltacht areas, and for Irish-medium preschools outside of the Gaeltacht.

Gaeloideachas provides advice, assistance and support to people who wish to have their children educated through Irish, as well as support services and advocacy for those working in the sector.

Acmhainní Tacaíochta
Support Resources

Acmhainní Resources

“Ióga le Jenny Ní Ruiséil”:
https://www.youtube.com/watch?v=TCfo7-p6w0E

“Learn Irish with Dane”:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMCZDAYs2iKkDiAF7yEHNyeeBMDwNDRea

“Fís agus Foghlaim”:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7wLVDMegS1RwEu_jnVOPwtl1UVSLdKpH

Clár teifíse do pháistí – “Cúla 4”: https://www.cula4.com/ga/clair/cula4-ar-scoil/

“Gaeilge Mhaigh Cuilinn”: https://www.youtube.com/channel/UCOhTG2xjQLG1CsYaJquz9rg

“Ceardaíocht le Sadhbh Devlin”: https://www.youtube.com/watch?v=YF-mMX1UavY&feature=youtu.be

Facebook:
@GaeilgeAmháin

Tráth na gceist beo Theaghlaigh ag Glór na nGael:
Live Family Quiz with Glór na nGael:
www.glornangael.ie agus beo@glornangael.ie
Chun cláraigh don nuachtlitir do theaghlaigh ó Ghlór na nGael, seol ríomphost chuig: teaghlaigh@glornangael.ie

Crosfhocal do dhaoine fásta:
Crossword for adults:
http://crosfhocail.ie/

Acmhainní Digiteacha chun Cabhrú le Scolaíocht Bhaile:
Digital Resources to Help Home Schooling:
https://padlet.com/julieannebrown/8nzffqfezn2k
https://twitter.com/J_A_deBrun/status/1238498711652782080?s=08

Podchraolta:
Podcasts:
Beo ar Éigean: https://www.podbean.com/podcast-detail/b6pd4-5c112/RT%C3%89—Beo-Ar-%C3%89igean-Podcast

Afra-Éire:
https://soundcloud.com/search?q=Afra-%C3%89ire

Grupaí WhatsApp:
WhatsApp Groups:
 

Bricfeasta as Gaeilge (Gaeilge amháin):
Seol teachtaireacht chuig: 085 748 2427 chun páirt a ghlacadh sa ghrúpa sin.

Pop-up Gaeltacht (Gaeilge amháin):
Seol teachtaireacht chuig: 085 748 2427 chun páirt a ghlacadh sa ghrúpa sin.

Grúpa leanaí agus tuistí, Cill Dara (Gaeilge amháin):
Seol teachtaireacht chuig: 085 748 2427 chun páirt a ghlacadh sa ghrúpa sin.

Grúpá náisiúnta do thuismitheoirí:
National groups for parents:

Seol teachtaireacht chuig: 087 246 1685 chun páirt a ghlacadh sa ghrúpa sin.
Send a message to: 087 246 1685 to participate in this group.

Tuismitheoirí na Gaeltachta (Gaeilge amháin):
Gaeltacht Parents (Irish only): 

Seol teachtaireacht chuig: 087 246 1685 chun páirt a ghlacadh sa ghrúpa sin.

Send a message to: 087 246 1685 to participate in this group.

StudyBase.com

Cruthaíodh Studybase sa bhliain 2007. Ba é an tUasal Breandán de Róiste, Gaeilgeoir, iar-oide, aistritheoir agus teangeolaí a chur tús leis an suíomh. An fhís a bhí i gceist ná, láithreán idirghníomhach agus árdán inrochtana a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge.

Cailleadh Breandán sa bhliain 2020 ach maireann a aisling beo fós.

Thug a iníon, Caitríona, múinteoir Gaeilge agus cruthaitheoir ábhair, an suíomh chun beocht arís sa bhliain 2021 agus ba mhaith leí a buíochas a ghabháil leo siúd a thacaí leí é seo a bhaint amach.
(Is gá Eugene Peelo agus Ciaran O’Connell a ainmniú ach go háirithe- tá Studybase go mór faoi choimín acu.)

StudyBase was created in 2007. The site was created by Breandán de Róiste, an Irish speaker, a former teacher, a translator, a linguist. His vision- to provide an interactive website and an accessible platform for Irish language learners.

Breandán passed away in 2020 but his dream lives on.

His daughter, Caitríona, a qualified Irish teacher and a content creator, revitalized the site in 2021 and would like to thank those who supported her in achieving this. (Eugene Peelo and Ciaran O’Connell in particular – this dream would not have survived without their support.)

An Ghaeilge ar Instagram
The Irish language on Instagram

@peascaeasca
@Muinteoirrosie
@Muinteoirmeg
@gaeilge_vibes
@labhair_liom
@focail_iontacha
@gafa_le_gaeilge
@memes_as_gaeilge
@usaiddochuplafocal
@gaeilge_ar_insta
@gaeilgegrinds
@coistenabhfocal
@dalydoseofgaeilge
@irish_in_tuition
@gripswitgaeilge
@cuplafocal_
@insta_gramadach
@focal_off

@muinteoirgaeilge2020
@gaylgeoiri
@cuplafrasa
@tuairisc
@tearma_ie
@gaeilgedontodchai
@peig_ie
@glowingwithgaeilge
@gaeilge_gan_stro
@muinirish
@frasai.simpli
@raidiorira
@memesnagaeilge
@gaeilgesabhaile
@craiclegaeilge
@gaeilgelepad
@gaeilge_bheo
@gaeilge-go_deo

Twitter

@coistenabhfocal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Suíomhanna gréasáin úsáideacha Gaeilge Useful Irish language websites

Geata chuig suíomh idirlín Gaeilge:
Gateway to irish language website:

Gaeilge.ie
https://www.gaeilge.ie/

Foras na Gaeilge: www.forasnagaeilge.ie

Conradh na Gaeilge:
www.cnag.ie

Glór na nGael: www.glornangael.ie

Mol eolais Gaeilge: nuacht, imeachtaí, folúntais etc.
Irish Language Information Hub: news, events, vacancies etc.

www.peig.ie

Seachtain na Gaeilge: https://snag.ie/  

Ionad teanga Ollscoil Mhá Nuad.
Maynooth University’s language centre.
https://www.maynoothuniversity.ie/larionad-gaeilge-centre-irish-language

Sult na Sollán: www.sultnasollan.ie

Féile na Sollán: www.feilenasollan.com

Cumann na bhFiann: www.cumannnabhfiann.ie

Straitéis Rialtais na hÉireann don Ghaeilge:
Irish Government Strategy for the Irish Language:

https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/an-straiteis-20-bliain-don-ghaeilge-2010-2030/ 

Aistriúchán:
Translation:

Acmhainní d’aistritheoirí, eagarthóirí agus scríbhneoirí i nGaeilge.
Resources for Irish language translators, editors and writers.
https://www.aistear.ie/

Bunachar sonraí de shloinnte Gaeilge agus an leagan Béarla dóibh:
Database of Irish surnames and their English version:
www.sloinne.ie 

Foclóirí:
Dictionaries:

 https://www.focloir.ie/ 
https://www.tearma.ie/ 
www.teanglann.ie
www.potafocal.com
www.acmhainn.ie


Foghlaim:
Learn:

Cúrsaí Gaeltachta teanga agus cultúrtha do dhaoine fásta.
Gaeltacht language and cultural courses for adults.
http://www.oideas-gael.com/ga/

Bonnchúrsa i nGaeilge ó Oideas Gael.
A base course in Irish from Oideas Gael.

http://enjoyirish.ie/ 

Aip foghlama teanga saor in aisce.
Free language learning app.
www.duolingo.com 

Cúrsaí arlíne do foghlaimeoirí ag gach leibhéal.
Online courses for learners at all levels.
www.ranganna.com 

Eagraíocht ag tacú leis an bhforbairt ar oideachas trí Ghaeilge.
Organisation supporting the development of education through Irish.
https://gaeloideachas.ie/

Cúrsaí Gaeilge agus acmhainní foghlama.
Irish courses and learning resources.
www.gaelchultur.com 

Tástáil oilteachta Gaeilge agus cáilíochtaí.
Irish proficiency testing and qualifications.
https://www.teg.ie/

Logainmneacha:
Placenames:

Logainmneacha agus eolas gaolmhara.
Placenames and related information.
https://www.logainm.ie/ga/

Eolas ar os cionn 30,000 logainm ó Thuaisceart Éireann.
Information on over 30,000 placenames from Northern Ireland.
www.placenamesni.org

Nuacht:
News:

Nuacht agus cláracha eile ar an idirlíon.
News and other programmes on the internet.
www.tg4.ie

Nuacht laethúil.
Daily news.
www.nuacht1.com

Nuacht agus cláracha eile ar an idirlíon.
News and other programmes on the internet.
https://www.rte.ie/radio/rnag/

Scéalta faoi agus ar chúrsaí Gaeilge agus cultúir.
Stories about and about the Irish language and culture.

https://www.rte.ie/gaeilge/

Nuacht laethúil.
Daily news.
www.tuairisc.ie 

Na Meáin Craolta:
Broadcast Media:


TG4: https://www.tg4.ie/ga/

Raidió na Life: http://www.raidionalife.ie/en/

Raidió na Gaeltachta: www.rnag.ie 

Raidió Rí-Rá: www.rrr.ie

An tOireachtas

Is ceanneagraíocht anois é Oireachtas na Gaeilge atá tiomanta do dheiseanna úsáidte Gaeilge agus do bhunú gréasáin úsáidte Gaeilge.

Oireachtas na Gaeilge is now a lead organisation dedicated to opportunities for the use of Irish and to the establishment of an Irish-language website.

Conradh na Gaeilge

Is é príomhaidhm Chonradh na Gaeilge fóram daonlathach a chur ar fáil do phobal na Gaeilge. Is é príomhaidhm na heagraíochta an Ghaeilge a spreagadh mar ghnáth-theanga labhartha na hÉireann.

Conradh na Gaeilge’s main aim is to provide a democratic forum for the Irish-speaking community. The main aim of the organisation is to encourage Irish as the normal spoken language of Ireland.

Cumann na bhFiann

Is é an phríomhaidhm atá ag Cumann na bhFiann ná an Ghaeilge a mhúineadh do dhaoine óga i dtimpeallacht fháilteach agus thaitneamhach, rud a spreagann meon dearfach iontu i leith na teanga.

Cumann na bhFiann’s main aim is to teach young people Irish in a welcoming and enjoyable environment, which encourages a positive attitude towards the language.

Gaeloideachas

Is eagraíocht dheonach náisiúnta í Gaeloideachas a thacaíonn le forbairt an oideachais lán-Ghaeilge.

Gaeloideachas is a national, voluntary organisation supporting the development of Irish-medium education.

Gael Linn

Fondúireacht neamhpholaitiúil, neamhrialtasach is ea Gael Linn, a bunaíodh sa bhliain 1953. An phríomhaidhm aici ná an Ghaeilge agus a hoidhreacht a chothú agus a chur cinn ar fud Éireann uile mar theanga bheo agus mar spreagadh féiniúlachta.

Founded in 1953 Gael Linn is a national organisation whose principal aim is to foster and promote the Irish language and its heritage as a living language and as an expression of identity at policy and at community level.

Gaelbhrathach

Is scéim spreagtha í Gaelbhratach a thacaíonn le scoileanna atá ag iarraidh labhairt na Gaeilge a chur chun cinn. Tá an scéim oscailte do bhunscoileanna agus d’iarbhunscoileanna. Bronntar Gaelbhratach ar scoileanna tar éis dóibh spriocanna éagsúla a bhaint amach. Príomhaidhm na scéime ná labhairt na Gaeilge a chur chun cinn agus a chothú i measc phobal uile na scoile.

Gaelbhratach is a scheme which supports and encourages schools in their efforts to promote the Irish language. The scheme is open to schools of all type at both primary and secondary level. Schools are awarded the Gaelbhratach upon successful completion of a variety of targets. The targets relate to music, art, sport, the organisation of and participation in events and much more. The primary aim of the scheme is to create and encourage a culture of speaking Irish informally within the school community and beyond.

Glór na nGael

Tá an teaghlach ar an áit is tábhachtaí le labhairt na Gaeilge agus saibhreas teanga a chinntiú don chéad ghlúin eile. Is é Glór na nGael an ceanneagras náisiúnta atá freagrach as cur chun cinn na Gaeilge mar theanga teaghlaigh. Comhoibrímis le grúpaí a bhfuil na spriocanna chéanna acu.

Is é ról Ghlór na nGael ná a chinntiú go bhfuil tacaíocht agus comhairle ar fáil do theaghlaigh ar fud na tíre atá ag tógáil a bpáistí le Gaeilge. Bíonn clár imeachtaí á eagrú i rith na bliana lena n-áirítear: seachtainí saoire sa Ghaeltacht, deirí seachtaine sna ceithre cúigí, imeachtaí lae, scéalaíocht um Shamhna, cuairteanna Daidí na Nollag, picnicí na Bealtaine, seomra na dteaghlach ag Oireachtas na Gaeilge agus níos mó.

The family is the most important unit to ensure that the richness of the Irish language is enjoyed by future generations. Glór na nGael is the lead national organisation tasked with promoting Irish as the family language. We work closely with other groups and organisations who are working for the same aims.

It is
Glór na nGael’s role to ensure that Irish speaking families have access to advice and support. A program of events throughout the year include: holidays in the Gaeltacht, activity weekends in all four provinces, day events throughout the country, storytelling at Samhain, Daidí na Nollag visits at Christmas, Easter events, picnics in May, a family room at Oireachtas na Gaeilge and more.

Teanga Tí

Is tionscadal de chuid Ghlór na nGael é an scéim Teanga Tí chun tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí atá ag tógáil clainne le Gaeilge. Cláraigh don nuachtlitir anseo.

Teanga Tí is a Glór na nGael project to support parents who are raising their children through Irish. Sign up for the newsletter here.

An Foras Patrúnachta

Is é An Foras Pátrúnachta an pátrún is mó in Éirinn ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an gcéad agus an dara leibhéal. Tá 80 scoil faoin bpátrúnacht i 23 chontae.

An Foras Pátrúnachta is the largest patron of Irish-medium schools in Ireland at both primary and secondary level. There are 80 schools under their patronage.

Gaelscoil.com

Tugann cúrsaí ‘Gaelscoil Online’ deis do dhaoine fíor-Ghaeilge [labhartha] a fhoghlaim ionas gur féidir leo í a úsáid go laethúil agus a bheith níos muiníní á labhairt.

‘Gaelscoil Online’ gives people an opportunity to learn Irish [speaking] so that they can use it on a daily basis and be more confident in speaking it.

Sayhi

Is é is aidhm do Sayhi ná oiliúint a chur ar dhaoine le gur féidir leo comhrá a dhéanamh in dhá theanga agus a chéile a thuiscint go héasca. Agus fás ag teacht ar liosta na dteangacha agus na gcanúintí atá ar fáil, is féidir leat labhairt le beagnach duine ar bith ar domhan.

The aim of Sayhi is to educate people to enable them to have a conversation in two languages and easily understand each other. With our growing list of languages and dialects that are available, you can talk with almost anyone in the world.

Kellogg's GAA Cúl Camps

Tugann Kellogg’s GAA Cúl Camps deis do bhuachaillí agus do chailíní idir idir 6 agus 13 bliana d’aois seachtain thaitneamhach lán d’imeachtaí a bheith acu le linn laethanta saoire an tsamhraidh agus tá na himeachtaí sin uile dírithe ar rannpháirtíocht thaitneamhach i gcluichí Gaelacha.

Kellogg’s GAA Cúl Camps provide primary school boys and girls – between the ages of 6 and 13 – with an action-packed and fun-filled week of activity during the summer holidays which revolves around maximising enjoyment and sustaining participant involvement in Gaelic Games.

Ógras

Is ógeagraíocht Ghaeilge do dhaoine óga ó 8-19 mbliana d’aois é Ógras. Cuireann sí réimse leathan seirbhísí agus gníomhaíochtaí óige ar fáil trí Ghaeilge lena n-áirítear clubanna, campaí, turais, tionscadail, ceardlanna, malartuithe idirnáisiúnta agus go leor eile.

Ógras is an Irish-language youth organisation for young people from 8-19 years old. They offer a wide range of youth services and activities though Irish including clubs, camps, trips, projects, workshops, international exchanges and more.