Nuacht

Meitheal Chill Dara 2022

An bhfuil spéis agat an Ghaeilge a chur chun cinn i gCo. Chill Dara?

Ar mhaith leat bualadh le daoine eile leis an spéis chéanna? 

Pléifimid na deiseanna don Ghaeilge ag Meitheal Chill Dara 2022.

Cuir an Satharn 5 Márta 2022 sa dialann!


Oifigeach Feidhmiúcháin Gaeilge le ceapadh do cheantar na Sollán agus Nás na Ríogh

Tá Cill Dara le Gaeilge ag tabhairt cuireadh d’iarratasóirí ar ról mar oifigeach feidhmiúcháin lánaimseartha Gaeilge. Beidh an t-oifigeach nua ag obair le grúpaí pobail, clubanna spóirt, scoileanna agus gnólachtaí áitiúla i gceantar na Sollán agus Nás na Ríogh.

Tá Cill Dara le Gaeilge ag obair chun an ceantar seo a ainmniú mar Líonra Oifigiúil Gaeilge nó Líonra agus táimid go maith ar an mbealach chun an sprioc seo a bhaint amach. Bhronn an t-eagras stáit Foras na Gaeilge stádas Líonra Gaeilge ar chúig cheantar ar oileán na hÉireann chuige seo – ceantair taobh amuigh den Ghaeltacht atá aitheanta mar gheall ar phobail bheoga Ghaeilge, dea-rannpháirtíocht trasphobail agus bonneagar riachtanach ar nós naíonraí, Gaelscoileanna agus Gael Choláistí.

Mar chuid den ról seo, tacóidh an t-oifigeach nuacheaptha le grúpaí pobail áitiúla agus le clubanna spóirt chun próifíl na Gaeilge a mhéadú, líonraí sóisialta nua a thógáil agus imeachtaí nua Gaeilge nó dátheangacha a phleanáil.

Tuilleadh eolais faoin ról anseo


Cuireann Cill Dara le Gaeilge agus Conradh na Gaeilge an-fháilte roimh Acht na dTeangacha Oifigiúla 2021 (Leasú) agus é achtaithe le síniú Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn

Mícheál D ÓhUigínn – Uachtarán na hÉireann

“Ba mhaith le Conradh na Gaeilge aitheantas agus moladh faoi leith a thabhairt do gach ball den eagraíocht agus gach duine eile i bpobal na Gaeilge agus na Gaeltachta a sheas an fód in aghaidh na moltaí an-lag don reachtaíocht ó na Rialtais idir 2011 go 2016, a chinntigh neamhspleáchas Oifig an Choimisinéara Teanga, agus a chinntigh idir 2017 agus 2021 reachtaíocht go bhfuil bunús agus deis ann le seirbhísí sásúla Gaeilge a bhaint amach don phobal Gaeilge agus Gaeltachta amach anseo.

Ba mhaith linn chomh maith aitheantas agus ardmholadh a thabhairt d’Uachtarán na hÉireann, don Aire reatha, na hAirí Gaeltachta agus na hAirí Rialtais eile a thacaigh thar na blianta, na polaiteoirí sa fhreasúra (go háirithe baill an Chomhchoiste Gaeilge agus Gaeltachta), na Coimisinéirí Teanga, na Feidhmeannaigh i Roinn na Gaeltachta agus eile a raibh ról acu i bhforbairt an Achta.”

Niall Comer, Uachtarán Chonradh na Gaeilge

Tá an leagan is déanaí den phlean teanga do Chontae Chill Dara ar fáil anseo!

Chuir Sult na Sollán agus Cill Dara le Gaeilge tús leis an bproiséis pleanáil teanga go luath i 2017 le sraith cruinnthe chun ionchur a fháil ón bpobal i gContae Chill Dara. D’fhreastal thart ar caoga duine ar chruinniú poiblí ar 13 Meitheanmh 2017 sna Solláin le neart díospóireachta agus neart plé ón na lucht féachana a bhí i láthair. I measc na cur i láthair ar an oíche bhí an béim ar ceithre ábhar faoi leith – stadas an teanga ; deiseanna foghlama, deiseanna cainte, agus feiceáilteacht an teanga.

Lean an grúpa pleanála ar aghaidh ag obair ag bailiú comhairle ó na bpríomh páirtithe leasmhara pobail. Foilsíodh dréacht den phlean agus rinneadh go leor leasaithe de bharr an t-aiseolas a thugadh don grúpa pleanála i rith an tréimhse seo.

Faoi dheireadh, foilsíodh an chéad plean teanga do Chontae Chill Dara i Mí Feabhra 2019 in Áras Chill Dara, Ceanncheathrú Comhairle Contae Chill Dara. Plean cúig bhliana atá i gceist don tréimhse 2019-2023. Tá cóip den phlean agus cuid sonraí faoin seoladh ar fáil anseo.

The latest version of the language plan for County Kildare is available here!

Sult na Sollán and Cill Dara le Gaeilge began the language planning process in early 2017 with a series of meetings to get input from the public in County Kildare. Approximately fifty people attended a public meeting on 13 June 2017 in Sallins with plenty of debate and discussion from the audiences in attendance. Among the presentations on the night was the emphasis on four specific topics – the status of the language; opportunities for learning, speaking opportunities, and visibility of the language.

The planning group continued to work to gather advice from key community stakeholders. A draft of the plan was published and much revision was made as a result of the feedback provided to the planning group during this period.

Finally, the first language plan for County Kildare was published in February 2019 in Áras Chill Dara, Kildare County Council HQ. This is a five-year plan for the period 2019-2023. A copy of the plan and details of the address are available here.


Sarah Walsh ceaptha mar an chéad Oifigeach Feidhmiúcháin le Cill Dara le Gaeilge:

D’fhógair Cill Dara le Gaeilge dea-scéala go bhfuil a chéad Oifigeach Feidhmiúcháin ceaptha san eagraíocht. Thosaigh Sarah Walsh sa ról nua i mí Mheán Fómhair agus ó mhí Dheireadh Fómhair ar aghaidh, tosóidh sí ag obair le gnólachtaí áitiúla i gContae Chill Dara ar mian leo a ngnó a chur chun cinn nó seirbhísí a thairiscint trí Ghaeilge. Is í Sarah an chéad oifigeach lánaimseartha ag obair chun an Ghaeilge a chur chun cinn mar theanga pobail i gContae Chill Dara. Léigh an preasráiteas thíos.

Sarah Walsh appointed as Kildare’s first Executive Officer with Irish:

Cill Dara le Gaeilge announced good news that its first Executive Officer has been appointed to the organisation. Sarah Walsh takes up the new role in September and from October onwards will start working with local businesses in County Kildare who wish to promote their business or offer services through Irish. Sarah is the first full-time officer to work to promote Irish as a community language in County Kildare. Read the press release below.

Sarah Walsh, Cill Dara Le Gaeilge. Photo: Tony Gavin 23/09/2021

PREASRÁITEAS FAOI CEAPÚCHÁIN SARAH WALSH AR FÁIL ANSEO


Le urraíocht ó Conradh na Gaeilge agus ó Fhoras na Gaeilge, rinne an comhlacht KANTAR an taighde seo rith 2020 le léargas a fháil ar dhearcthaí an phobail i leith na Gaeilge agus i leith cúrsaí a bhaineann léi. Ba réimse leathan oibre é seo, áit a ndearnadh taighde ar ábhair éagsúla le daoine a raibh suim acu sa Ghaeilge agus a raibh naisc éagsúla acu le pobal na Gaeilge. San iomlán thug breis agus míle duine faoi cheistneoir ó thuaidh agus míle duine ó dheas agus eagraíodh sraith fócas-ghrúpaí maidir le téamaí aitheanta.

Léigh an tuairisc iomlán anseo.

With sponsorship from Conradh na Gaeilge and Foras na Gaeilge, the company KANTAR carried out this research during 2020 to gain an insight into the public’s attitudes towards the Irish language and matters relating to it. This was a wide range of work, where various subjects were researched with people who were interested in the Irish language and who had various links with the Irish language community. In total over a thousand people undertook a questionnaire in the north and a thousand people in the south and a series of focus groups were organised on identified themes.

Read the full report here.


Ar mhaith leat scéalta a chloisteáil faoin nGaeilge i gContae Chill Dara, scéalta ó phobal na Gaeilge, eolas a fháil faoi imeachtaí a bheidh ar siúl? Tá sraith nua podchraolta seolta againn darb ainm PODScéalta Chill Dara!

Tá an chéad eagrán ar fáil anois faoi stiúir Mairéad Ní Neachtain ag cur agallamh ar Cholm Ó Mongáin as RTÉ, fear a thógadh trí mheán na Gaeilge i Nás na Ríogh.

Is féidir an tsraith iomlán a leanúint ar Spotify nó ar Apple Podcasts. Tar éis sos beag sa samhradh, beidh eagrán againn gach mí as seo amach. Bainigí sult as!

Would you like to hear stories about the Irish language in County Kildare, stories from the Irish language community, information about events taking place? We have launched a new podcast series called PODScéalta Chill Dara!

The first edition is now available under the direction of Mairéad Ní Neachtain interviewing Colm Ó Mongáin from RTÉ, who was raised through the medium of Irish in Naas.

The full series can be followed on Spotify or Apple Podcasts. After a little summer break, we will have an edition every month from now on. Enjoy!