Nuacht

Cláraigh dár nuachtlitir

Register for our newsletter

Pop-Up Gaeltacht Chill Dara

Beidh Pop-Up Gaeltacht ag Cill Dara le Gaeilge an tseachtain seo chugainn i 33 South Main, Nás na Ríogh. Cloisfimid ceol ón nGrúpa Ceoil ‘Sult’ 🎅. Táimid ag tnúth go mór leis, bígí linn!

Cill Dara le Gaeilge will host a Pop Up Gaeltacht next week in 33 South Main, Naas. We will hear music from the music group ‘Sult’ 🎅. We’re really looking forward to it, join us!

Days
Hours
Minutes
Seconds

Tar ar shiúlóid le Teaghlaigh Chill Dara!

Páirc Foraoise Dhomhnach Dheá
Donadea Forest Park
Bóthar Chill Choca, Cill Choca, Co. Chill Dara
Kilcock Road, Kilcock, Co. Kildare
13:00-15:00, 28/12/22

Cuirfear sólaistí beaga ar fáil i gCaifé Pháirc Foraoise Dhomhnach Dheá
Light refreshments will be provided in Donadea Forest Café

Is imeacht trí Ghaeilge é seo
This is an Irish language event

Is imeacht do theaghlaigh é
This is a family event

#siuloidleteaghlaighchilldaralegaeilge

Days
Hours
Minutes
Seconds

TRÁTH NA gCEIST SPÓIRT 2022

Bhí an chéad eagrán de Thráth na gCeist Spóirt Chill Dara le Gaeilge ar siúl oíche Dé Luain an 28 Samhain in Óstán an Town House i mBaile Nás na Ríogh. Ba chomórtas do chlubanna spóirt i gceantar na Sollán/Nás na Ríogh (líonra Gaeilge Chill Dara) é an comórtas seo.

Ba iad CLG na Sollan a thug an sciath leo ar an oíche agus a bhuaigh an chéad duais de €300 don chlub agus €50 euro an duine do na baill foirne – comhghairdeachas mór leo! Ceiltigh na Sollán a tháinig sa dara háit agus a thug duais €200 abhaile leo don chlub agus €30 an duine do na baill foirne. Ní hamháin siad ach ba iad baill d’fhoireann an chlub sacair a bhuaigh an dá spotdhuais leis – dhá dhearbhán do shiopa spóirt Colgans Naas . CLG Nás na Ríogh a tháinig sa tríú háit ach ní dheachaigh siadsan abhaile le pócaí folmha ach an oiread – thug siad €100 abhaile don chlub agus €20 ag gach duine acu.

Tá súil againn an comórtas seo a reachtáil do chlubanna spóirt an cheantair chuile bhliain agus tá súil againn go mbeidh tuilleadh clubanna inár dteannta an bhliain seo chugainn, agus CLG na Sollán ar ais lena dteideal a chosaint!
 
Ár mbuíochas le Colgan’s Naas as na spotduaiseanna a chur ar fáil agus le hÓstán an Townhouse as an seomra a chur ar fáil.

The first edition of Cill Dara le Gaeilge’s soon-to-be annual Tráth na gCeist Spóirt took place on Monday 28th November in the Town House Hotel in Naas. The competition was open to sports clubs in the Naas/Sallins area (the Kildare Irish-language network).

Our heartiest congratulations to Sallins GAA took the firsts prize of a perpetual shield and €300 for the club and €50 for each team member. Sallins Celtic came in second place and took €200 back to there club and €30 for each team member. On top of that, two members of the Celtic quiz team won the two spot prizes on the night – two vouchers for Colgan’s sports shop. Naas GAA came in third place and they didn’t leave empty-handed – they won €100 for the club and €20 each.

Cill Dara le Gaeilge hope to organise this competition on a yearly basis and we hope to see even more clubs joining us next year, and to see Sallins GAA back to defend their title!

Míle buíochas to Colgan’s Naas for the spot prizes and to the staff at the Townhouse Hotel for hosting us. 

Feiceálacht na Gaeilge

An 13 Deireadh Fómhair sheol Cill Dara le Gaeilge scéim nua darbh ainm “Feiceálacht na Gaeilge”.  Scéim í seo a cuireadh ar bun mar chuid den phróiseas pleanála teanga i gContae Chill Dara agus a bhfuil mar aidhm léi an Ghaeilge a dhéanamh níos feiceálaí don phobal. Is ar ghrúpaí pobail atá an scéim dírithe agus tá an maoiniú á chur ar a fháil chun comharthaíocht i nGaeilge/comharthaíocht dhátheangach a chur in airde. Is é Foras na Gaeilge a thug an don scéim faoin Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge agus is dírithe ar ghrúpaí pobail i líonra Gaeilge chontae Chill Dara* –  ceantar na Sollán/Nás na Ríogh – amháin a bhí sé. Uasmhéid de €1,000 a bhí ar fáil d’aon ghrúpa amháin.

Tá an-áthas orainn go mbeidh ceithre ghrúpa ag baint tairbe as an scéim seo i mbliana agus táimid ag súil go mór le bheith ag comhoibriú leo: CLG Nás na Ríogh, CLG na Sollán, Cumann na bhFear, Nás na Ríogh agus Grúpa bithéagsúlachta Nás na Ríogh. Beidh an chomharthaíocht ar crochadh roimh dheireadh na bliana agus táimid ag súil lena feiceáil sa cheantar!

*Cad is líonra Gaeilge ann? “Is é atá i gceist le líonra Gaeilge ceantar a bhfuil mais chriticiúil bainte amach aige maidir le tacaíocht phobail agus stáit don teanga.” (www.gaelphobal.com).

On October 13th, Cill Dara le Gaeilge launched a new scheme entitled “Feiceálacht na Gaeilge”. This scheme was initiated as part of the language planning process in county Kildare, and the objective is to make the Irish language more visible to the public. The scheme is aimed at community groups to provide funding to install Irish-language or bilingual signage. It is being funded by Foras na Gaeilge under the Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge/Irish Language Networks Development Scheme and is for community groups in the Irish language network* in the Naas/Sallins area only.it A maximum of €1,000 was available as a grant to each group.

We are delighted that four local groups will be benefitting from the scheme this year and we are looking forward to cooperating with them: Naas GAA, Sallins GAA, the Men’s Shed, Naas and the Naas Biodiversity Group. The signage will be erected before the end of the year, and we are looking forward to seeing it in the area!

*What is an Irish-language network? “An Irish language network is a region in which a critical mass has been acheived with regards to public and state support for the language.” (www.gaelphobal.com)

StudyBase.com cláraithe mar bhall de Gnó Chill Dara

Chláraigh StudyBase mar bhall de Ghnó Chill Dara, an scéim ghnó atá ag Cill Dara le Gaeilge, ceanneagraíocht na Gaeilge i gcontae Chill Dara. Tacaíonn an scéim seo le
gnólachtaí a ngnó a chur chun cinn trí úsáid a bhaint as an nGaeilge ina gcaidreamh lena
gcustaiméirí.

StudyBase has registered as a member of Gnó Chill Dara, a scheme
for businesses run by Cill Dara le Gaeilge, the lead organisation for the Irish language in County
Kildare. This scheme supports businesses to promote their business through the use of the Irish
language in their relations with their customers

Bargetrip.ie mar bhall de Gnó Chill Dara

Fógraíodh gur chláraigh Bargetrip.ie mar bhall de Gnó Chill Dara, an scéim ghnó atá ag Cill
Dara le Gaeilge, ceanneagraíocht na Gaeilge i gContae Chill Dara. Tacaíonn an scéim seo le
gnólachtaí a ngnó a chur chun cinn trí úsáid a bhaint as an nGaeilge in eispéireas a gcustaiméirí

It was announced that Bargetrip.ie has registered as a member of Gnó Chill Dara, a scheme
for businesses run by Cill Dara le Gaeilge, the lead organisation for the Irish language in County
Kildare. This scheme provides support to businesses to promote their business through the use
of Irish in their customers’ experience.

An scéim Tús Maith seolta ag Cill Dara le Gaeilge

Tá an scéim Tús Maith seolta anois ag Cill Dara le Gaeilge. Is pacáiste acmhainní agus seirbhísí é Tús Maith a ceapadh chun tacú le tuismitheoirí/caomhnóirí leanaí óga i gContae Chill Dara. Tháinig tuismitheoirí agus caomhnóirí le chéile i Leabharlann Nás na Ríogh Déardaoin seo caite chun seoladh Tús Maith a cheiliúradh. Chuala siad faoi go leor de na hacmhainní atá ar fáil dóibh ó na gaelscoileanna, gaelcholáistí agus eagraíochtaí ar nós Teanga Tí agus An Gúm.

Cuirfidh an scéim seo an Ghaeilge sa bhaile, an Gaeloideachas agus na hacmhainní tacaíochta chun cinn. Chomh maith leis sin, cuirfear ranganna/ceardlanna Gaeilge ar fáil do thuismitheoirí/caomhnóirí a bhfuil páistí óga (suas go rang a dó) acu. 

Cill Dara le Gaeilge has launched the Tús Maith scheme. Tús Maith is a package of resources and services designed to support parents/guardians of young children in County Kildare. Parents and guardians came together in Naas Library last Thursday to celebrate the launch. They heard of many of the resources available to them from their gaelscoileanna, gaelcholáistí and organisations such as Teanga Tí agus An Gúm.

This scheme will promote the Irish language at home, Irish-medium education and the available support resources. In addition, Irish classes/workshops will be provided for parents/guardians with young children (up to second class). 

Tús Maith: Ranganna Gaeilge

Cuirfimid ocht gceardlann/rang Gaeilge ar fáil do thuismitheoirí/chaomhnóirí a bhfuil páistí óga acu. Beidh na ranganna/ceardlainne idirghníomhach agus mairfidh gach rang/ceardlann uair a chloig.

Cabhróidh na ranganna seo leo gréasán a fhorbairt, aithne a chur ar thuismitheoirí/caomhnóirí eile, scileanna teanga a fhorbairt, téarmaí agus nathanna cainte sa Ghaeilge a fhoghlaim agus cuidiú leis na leanaí a gcuid obair bhaile a dhéanamh. Beidh ranganna/ceardlanna Gaeilge ar fáil do thuismitheoirí/caomhnóirí a bhfuil páistí óga (suas go rang a dó) acu i ngaelscoil i gContae Chill Dara agus i mbunscoil nó réamhscoil i Nás na Ríogh agus na Solláin.

We will provide eight Irish language workshops/classes for parents/guardians with young children.

These classes will support them in developing a network, getting to know other parents/guardians, developing language skills, learning terms and expressions in Irish and will help them help their children with homework. Irish classes/workshops will be available for parents/guardians with young children (up to second class) in any Gaelscoil in County Kildare or in any primary school or pre-school in Naas and Sallins.

Leibhéal 1

Oiriúnach do dhaoine nach bhfuil ach cúpla focal Gaeilge acu, ar fáil ar Zoom.

Suitable for people who only have a few words of Irish, available on Zoom.

Leibhéal 2

Oiriúnach do dhaoine nach ndearna staidéar ar an nGaeilge riamh, ar fáil ar Zoom. 

Suitable for people who have never studied Irish, available on Zoom. 

Ranganna Gaeilge ar líne - Fómhar 2022

Ranganna Gaeilge ar líne do dhaoine fásta á gcur ar fáil ag Seirbhís Leabharlainne Chill Dara i gcomhar le Cill Dara le Gaeilge agus Conradh na Gaeilge. Cuirfear na ranganna ar fáil trí Zoom. Beidh na ranganna seo ar siúl ar feadh 8 seachtaine.

Online Irish Language classes for adults provided by Kildare Library Service in conjunction with Cill Dara le Gaeilge and Conradh na Gaeilge. Classes will be delivered via Zoom. These classes will run for for 8 weeks. 

Caoimhe Ní Shúilleabháin ceaptha ina hOifigeach Feidhmiúcháin le Cill Dara le Gaeilge

Is mian le Cill Dara le Gaeilge a fhógairt go bhfuil Oifigeach Feidhmiúcháin nua ceaptha ag an eagraíocht. Thosaigh Caoimhe Ní Shúilleabháin sa ról nua ar an gcéad lá de mhí Mheán Fómhair. Is í Caoimhe an dara hoifigeach lánaimseartha atá ag obair le Cill Dara le Gaeilge chun an Ghaeilge a chur chun cinn i measc an phobail i gContae Chill Dara. Léigh an preasráiteas thíos.

Cill Dara le Gaeilge are delighted to announce the appointment of Caoimhe Ní Shúilleabháin to the role of Executive Officer. Caoimhe joined Cill Dara le Gaeilge on the 1st September and is the organisation’s second full-time employee. Cill Dara le Gaeilge is a non-profit organisation whose aim is to promote the Irish language in Kildare. Read the press release below.

Alltype Ltd mar bhall de Gnó Chill Dara

Chláraigh Alltype Ltd mar bhall de Gnó Chill Dara, an scéim ghnó atá ag Cill Dara le Gaeilge, an ceanneagraíocht don Ghaeilge i gContae Chill Dara. Tacaíonn an scéim seo le gnólachtaí a gcuid gnó a chur chun cinn trí úsáid a bhaint as an nGaeilge in eispéireas a gcustaiméirí. Lean an nasc thíos le tuilleadh eolais a fháil.

Alltype Ltd has registered as a member of Gnó Chill DaraCill Dara le Gaeilge’s business scheme, the lead organisation for the Irish language in County Kildare. This scheme supports businesses to promote their business through the use of Irish in the experience of their customers. Follow the link below for more information.

Café Grange agus Aroma Mocha mar bhaill de Gnó Chill Dara

Fógraíodh le deanaí gur chláraigh Café Grange agus Aroma Mocha mar bhaill de Gnó Chill Dara, an scéim ghnó atá ag Cill Dara le Gaeilge, an cheanneagraíocht don Ghaeilge i gContae Chill Dara.  Tacaíonn an scéim seo le gnólachtaí a gcuid gnó a chur chun cinn trí úsáid a bhaint as an nGaeilge in eispéireas a gcustaiméirí. Lean an nasc thíos le tuilleadh eolais a fháil.

It was announced recently that Café Grange and Aroma Mocha have registered as a member of Gnó Chill DaraCill Dara le Gaeilge’s business scheme, the lead organisation for the Irish language in County Kildare. This scheme supports businesses to promote their business through the use of Irish in the experience of their customers. Follow the link below for more information.

Helen Doyle Mind Coach
mar bhall de Gnó Chill Dara

Tá Helen Doyle Mind Coach cláraithe mar bhall de Gnó Chill Dara, an scéim ghnó atá ag Cill Dara le Gaeilge, an ceanneagraíocht don Ghaeilge i gContae Chill Dara. Tacaíonn an scéim seo le gnólachtaí a gcuid gnó a chur chun cinn trí úsáid a bhaint as an nGaeilge in eispéireas a gcustaiméirí. Lean an nasc thíos le tuilleadh eolais a fháil.

Helen Doyle Mind Coach has registered as a member of Gnó Chill Dara, Cill Dara le Gaeilge’s business scheme, the lead organisation for the Irish language in County Kildare. This scheme supports businesses to promote their business through the use of Irish in the experience of their customers. Follow the link below for more information.

Plean CLG Chill Dara don Ghaeilge Seolta | Kildare GAA’s Irish Language Plan Launched​

Seoladh plean nua CLG Chill Dara don Ghaeilge an mhí seo ag cruinniú de chuid an chontae i bPáirc Naomh Connladh i nDroichead Nua. Tá an plean bunaithe ar thaighde a rinneadh ar staid na Gaeilge i measc CLG Chill Dara agus ar shuirbhé a cuireadh ar bhaill na gclubanna. Ag eascairt as an méid sin chuir Oifigeach Cultúir agus Gaeilge an Chontae, Séamus Ó Mídheach, moltaí os comhair Bhord na Chontae agus glacadh leo. Lean an nasc thíos le tuilleadh eolais a fháil.

Kildare GAA’s Irish language plan was ratified at a recent meeting of the county board in St Conleth’s Park, Newbridge. The plan is based on research conducted on the current state of the Irish language in Kildare GAA and on a survey conducted for members. Arising from those initiatives Kildare’s Irish language and Cultural Officer, Séamus Ó Mídheach, put a motion to the county board which was passed. Follow the link below for more information.

Scéim Gnó Chill Dara seolta!​

Sheol Cill Dara le Gaeilge an scéim Gnó Chill Dara le Gaeilge. Tacaíonn an scéim seo le gnólachtaí a gcuid gnó a chur chun cinn trí úsáid a bhaint as an nGaeilge in eispéireas a gcustaiméirí. Tá an scéim ar fáil d’aon ghnó sa chontae, ach díreofar ar cheantar Nás na Ríogh/Na Sollán ar an gcéad dul síos.

Cuirfear comhairliúchán saor in aisce ar fáil do na gnólachtaí chomh maith le hiniúchadh ar bhealaí nua chun a ngnó a chur chun cinn. Gheofar comhairle maidir le feachtais mhargaíochta saincheaptha ag baint úsáid as ardáin ar líne agus na meáin shóisialta. Is deis den scoth é an scéim seo do ghnólachtaí a gcuid gnó a chur chun cinn agus nasc a chruthú leis an méid an suntasach daoine a úsáideann an Ghaeilge go rialta nó a bhfuil spéis acu sa teanga.

Cill Dara le Gaeilge launched the scheme Gnó Chill Dara. This scheme supports businesses that wish to promote their business using Irish in their customer experience. This scheme is available to all businesses in the county although the Naas/Sallins area will be the focus for the initial phase.

The businesses will receive a free consultation, exploring new ways to promote their business. Advice on tailored marketing campaigns using online platforms and social media will be available. This scheme offers an excellent opportunity for businesses to promote their business and to connect with the substantial number of people in the county who use Irish regularly or have an interest in the language.