Imeachtaí, SnaG24

Meitheal Chill Dara 2024

This content has been archived. It may no longer be relevant

Tá pobal na Gaeilge i gContae Chill Dara ag ullmhú dá gcúigiú teacht le chéile bliantúil ar an 2 Márta in Ionad Tacaíochta Oideachais Chill Dara. Tugann Meitheal Chill Dara deis gach bliain do dhaoine a bhfuil suim sa Ghaeilge acu bualadh le chéile agus taithí agus smaointe a roinnt.

The Irish language community in County Kildare is preparing for their fifth annual gathering on 2 March in The Kildare Education Support Centre. Each year Meitheal Chill Dara gives people with an interest in the Irish language the opportunity to meet and share experiences and ideas.

AN CHÉAD MHEITHEAL | THE FIRST MEITHEAL

Eagraíodh an chéad Mheitheal an 7 Márta 2020 i gclubtheach CLG Nás na Ríogh. Bhí bliain iomlán ann an uair sin ó seoladh an chéad phlean teanga do Chontae Chill Dara. An sprioc a bhí leis an Meitheal ná spás agus am a thabhairt do dhaoine féachaint ar an dul chun cinn a bhí déanta le linn na bliana agus na deiseanna agus na dúshláin a phlé. D’fhág daoine an chéad Mheitheal sin agus iad ar bís faoi na féidearthachtaí a bhí ann. Is féidir blaisín den ócáid stairiúil sin a fháil ar Youtube: https://tinyurl.com/y3rb9mdh.

The first Meitheal was organised on 7 March 2020 in the Naas Naas GAA clubhouse. This was a full year since the launch of the first language plan for County Kildare. The goal of the Meitheal was to give people space and time to look at the progress made during the year and to discuss the opportunities and challenges. People left this first Meitheal excited about the possibilities. A taster of this historic event can be found on Youtube: https://www.es.uk/en/01/2017/03/03/2017/03/

Cúpla lá i ndiaidh na chéad Mheithle tharla an dianghlasáil, dúnadh síos an tír agus d’fhan sí dúnta go ceann i bhfad! Mar sin is ar líne a bhí an dara agus an tríú Meitheal. Táimid ar bís i mbliana go mbeimid ag bualadh le chéile aghaidh ar aghaidh arís.  

A few days after the first Meitheal there was a lockdown, the country was shut down and remained closed for the foreseeable future! So the second and third Meitheal were online. We are excited this year that we will be meeting face-to-face again.  

CAD Í GO DÍREACH? | WHAT IS IT?

Is dírithe ar phleanáil teanga i gContae Chill Dara a bheidh an Mheitheal agus is í an t-aon imeacht pleanála teanga ar leibhéal contae dá leithéid in Éirinn. Tugann Meitheal Chill Dara deis líonraithe do phobal na Gaeilge, do ghníomhaithe teanga, do sholáthraithe seirbhíse, do ghnólachtaí agus d’aon duine a bhfuil spéis ghinearálta acu i bhforbairt na Gaeilge laistigh den chontae nuacht a roinnt, smaointe a mhalartú agus labhairt faoi phleananna don bhliain atá amach romhainn.

The Meitheal will be focused on language planning in County Kildare and will be the only language planning event at county level of its kind in Ireland. Meitheal Chill Dara provides a networking opportunity for the Irish language community, language activists, service providers, businesses and anyone with a general interest in the development of the Irish language within the county to share news, exchange ideas and talk about plans for the year ahead.

I mbliana, is é Glór an Churraigh a bheidh ina óstach ar an Meitheal. I gcomhpháirt le Cill Dara le Gaeilge, tá an grúpa oibre tar éis clár an-spéisiúil a chur le chéile. Beidh Eoghan Corry, údar agus staraí, ina aoichainteoir ag an gcomhdháil. Cloisfidh an lucht féachana tuairisc ó na ceantar bhardasacha. Beidh grúpaí plé ann chomh maith. Is deis iontach é seo bualadh le daoine atá ar an turas céanna leat. Giorraíonn beirt bóthar!

This year, Glór an Churraigh will host the Meitheal. In partnership with Cill Dara le Gaeilge, the working group has put together a very interesting programme. Eoghan Corry, author and historian will be the guest speaker at the conference. Viewers will hear a report from the municipal districts. There will also be discussion groups. This is a great opportunity to meet people who are on the same journey as you. Two shorten the road!

Lean an nasc thíos le tuilleadh eolais a fháil!

Follow the link below fore more information!