Deiseanna Cainte
Deiseanna Cainte

Eolas faoi chiorcail chomhrá agus imeachtaí rialta i nGaeilge

Grúpaí Pobail | Community Groups
Grúpaí Pobail | Community Groups
Irish Language Classes & Learning Resources
Irish Language Classes & Learning Resources
Ranganna Gaeilge & Achmhainní Foghlamtha
Teaghlaigh le Gaeilge
Teaghlaigh le Gaeilge

An bhfuil Gaeilge á labhairt agaibh sa bhaile?
Ba mhaith linn cabhrú libh!

previous arrow
next arrow

NUA!

NEW!

Ranganna an Earraigh, 2023

Spring classes, 2023

Cuirfear tús le sraith de ranganna Gaeilge i Nás na Ríogh ón 16 Eanáir go ceann 8 seachtaine. Lean na naisc thíos le clárú.

Cill Dara le Gaeilge will be starting a new series of Irish-language classes from the 16th January for an eight week term. See the links below to register.

Ciorcail Chomhrá agus Deiseanna Cainte

Tá lánfháilte romhaibh a bheith páirteach sna ciorcail chomhrá! Tá siad ar fáil do gach leibhéal. Déan teagmháil leo le tuilleadh eolais a fháil, agus tá níos mó eolais thíos freisin.

 

 

You are all very welcome to be part of the conversation circles! They are available to all levels. Contact them to learn more, there’s more information below.

Caint & Comhrá: Café Aroma Mocha, Nás na Ríogh:

Teagmháil: gaeilge@sultnasollan.ie
Am: Dé Sathairn, 11:00 – 12:00
Cé chomh minic: Gach seachtain

Leabharlann Léim an Bhradáin
Teagmháil: leixliplib@kildarecoco.ie
Am: Dé Máirt & Déardaoin, 18:30 – 19:30
Cé chomh minic: Gach seachtain

Ciorcal Gaeilge Chlaonta
Teagmháil: Anne O’Shea, amtoshea@gmail.com 
Áit: Westgrove Hotel
Am: Dé Máirt, 11:00
Cé chomh minic: Gach seachtain

Leabharlann Phobal an Náis
Teagmháil: 045 871236, Mary Broderick
Am: Dé Luain, 11:00
Cé chomh minic: Gach seachtain

Leabharlann Phobal Bhaile Átha Í
Teagmháil: athylib@kildarecoco.ie
Am: Dé Céadaoin, 10.30 – 12.00
Cé chomh minic: Gach seachtain

Leabharlann Phobal Bhaile Chill Dara
Teagmháil: kildarelib@kildarecoco.ie
Am: Déardaoin, 15:00-16:30
Cé chomh minic: 

  • 30ú Meitheamh
  • 14ú agus 28ú Iúil
  • 11ú agus 25ú Lúnasa
  • 8ú agus 22ú Meán Fómhair
  • 6ú agus 20ú Deireadh Fómhair
  • 3ú agus 17ú Samhain
  • 1ú Nollaig

Leabharlann Phobal Mhaigh Nuad
Teagmháil: maynoothlib@kildarecoco.ie
Am: Dé Céadaoin, 11:00 – 12:00
Cé chomh minic: Gach seachtain

Grúpaí Pobail | Community Groups

Sult na Sollán

Is eagras deonach é Sult na Sollán atá lonnaithe sna Solláin i gCo. Chill Dara, agus atá dírithe ar an nGaeilge a chur chun cinn chomh maith le ceol agus cultúr traisiúnta na hÉireann a fhorbairt agus a chéiliúradh sa cheantar. Is eagras pobail iad atá oscailte do dhaoine de gach aois agus do dhaoine atá ar aon léibhéal cumais. Bíonn an bhéim acu ar uilechuimsitheacht, ar rannpháirtíocht chomh maith le taitneamh a bhaint as a n-imeachtaí uilig.

 

 

Sult na Sollán is a voluntary organisation based in Sallins, Co. Kildare, aimed at promoting the Irish language as well as developing and celebrating Irish traditional music and culture in the area. They are a community organisation open to people of all ages and people of any level of ability. Their emphasis is on inclusion, participation as well as enjoying all of their events. 

Gaeilge Nuada

Is grúpa pobail nua é Gaeilge Nuada a bunaíodh chun an Ghaeilge agus cultúir na Gaeilge a chur chun cinn i gceantar bardasach Mhaigh Nuad.

Gaeilge Nuada is a new community group established to promote the Irish language and culture in the Maynooth Area.

 

 

 

 

Gaeilge an Bhradáin

Is grúpa pobail nua muid a bhfuil sé mar aidhm againn an Ghaeilge a spreagadh agus a chur chun cinn i gceantar Léim am Bhradáin. Fáilte roimh chách.

We are a new community group that have been founded to promote the Irish Language and culture within the Leixlip area. All welcome.

Glór an Churraigh

Is grúpa pobail é Glór an Churraigh a fhreastalaíonn ar an gceantar timpeall ar an gCurrach. Is é aidhm an ghrúpa deiseanna a thabhairt do dhaoine sa cheantar a gcuid Gaeilge a úsáid nó a fheabhsú trí imeachtaí a eagrú sa cheantar.

Glór an Churraigh is a community group serving the area around The Curragh. The aim of the group is to provide opportunities for people in the area to use or improve their Irish by organising events in the area.

Grúpa sóisialta do theaghlaigh i gCill Dara a bhfuil suim sa Ghaeilge acu.

A social group for families in Kildare interested in the Irish language.

Teanga Tí

Is tionscadal de chuid Ghlór na nGael é an scéim Teanga Tí chun tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí atá ag tógáil clainne le Gaeilge.

Tá suíomh gréasáin forbartha acu a ceapadh le bheith ina áis do thuismitheoirí. Soláthraíonn Teanga Tí comhairle faoin dea-chleachtas, acmhainní tacaíochta agus spraoi, chomh maith le heolas faoi imeachtaí do theaghlaigh Ghaeilge.

Teanga Tí is a Glór na nGael project to support parents who are raising their children through Irish.They have a website designed as as a resource for parents.

Teanga Tí provides advice on best practice, support and fun resources, as well as information on events for Irish speaking families.

Tús Maith

Ar mhaith leat Gaeilge a labhairt le do pháiste/pháistí sa bhaile? Tá Cill Dara le Gaeilge anseo le cabhrú leat! Tá go leor deiseanna ann an Ghaeilge a fhoghlaim agus í a úsáid ó lá go lá.

Tá pacáiste tacaíochta úrnua do thuistmitheoirí darb ainm Tús Maith seolta anois! Tá cabhair agus tacaíocht ar fáil duit.

Gliogáil ar an gcnapa thíos chun na sonraí ar fad a fháil.

 

Are you interested in speaking Irish with your child(ren) at home? Cill Dara le Gaeilge is here to help! There are many opportunities to learn Irish and to use it as a daily language.

A brand-new support pack for parents called Tús Maith is now available. Help and support are available for you.

Click on the button below to get all of the details.