Pleanáil Teanga_

Is é Cill Dara le Gaeilge an ceanneagraíocht i gContae Chill Dara atá i mbun pleanáil teanga sa chontae. Cuireadh tús leis an bpróiséas pleanáil teanga i gContae Chill Dara siar i 2017 i gcomhpháirt le Sult na Sollán agus tar éis sraith ceardlanna, suirbhé pobail, cruinnuithe poiblí, tar éis iomaí dréacht a scríobh agus a hathscríobh, seoladh an chéad plean teanga don Ghaeilge i gContae Chill Dara ar 28 Feabhra 2019 in Áras Chill Dara, Nás na Ríogh.

Is plean cúig bliana atá i gceist don tréimhse 2019 – 2023. Tús maith, leath na hoibre. Ar aghaidh linn anois – táimid ag iarradh an plean seo a fhorbairt, táimid ag iarradh gréasán a neartú idir gníomhaithe teangan agus daoine/grúpaí eile sa chontae atá ag obair ar son na Gaeilge.

Cill Dara le Gaeilge is the lead organisation in County Kildare which is involved in language planning in the county. The language planning process in County Kildare began back in 2017 in conjunction with Sult na Sollán and following a series of workshops, a community survey, public meetings, following the writing and rewriting of many drafts, the first Irish language plan for the Irish language was launched in County Kildare on 28 February 2019 in Áras Chill Dara, Naas.

This is a five-year plan for the period 2019 – 2023. A good start is half the work. Going forward now – we are looking to develop this plan, we are trying to strengthen a network between language activists and other people/groups in the county who are working on behalf of the Irish language.