Cultúrlann

Creideann Cill Dara le Gaeilge go bhfuil sé ríthábhachtach go mbeadh lárionad don Ghaeilge i gContae Chill Dara. Tá Cill Dara le Gaeilge ag obair leis an ngrúpa pobail Sult na Sollán chun an fhís seo a bhaint amach agus creideann an dá ghrúpa go mbeadh na Solláin fíor-oiriúnach mar ionad do chultúrlann, lárnach sa chontae do phobal na Gaeilge uilig.

Tá próiseas comhairliúchán poiblí tosaithe ag Comhairle Contae Chill Dara faoin dearadh a bheidh ar na tailte pobail nua sna Solláin agus sheol Cill Dara le Gaeilge aighneacht chuig Comhairle Contae Chill Dara mar cuid den phróiseas sin. Tá sé ar fáil anseo.

Cill Dara le Gaeilge believes that it is vital that there is a centre for the Irish language in County Kildare. Cill Dara le Gaeilge is working with the community group Sult na Sollán to achieve this vision and both groups believe that the Sallins would be a very suitable venue for a cultural centre, central to the county for the entire Irish language community.

Kildare County Council has commenced a public consultation process on the design of the new community lands in Sallins and Cill Dara le Gaeilge has made a submission to Kildare County Council as part of that process. It is available here.

Tailte pobail na Sollán – 41 acra

Tugann an doiciméad poiblí Tionsadal Éireann, Infheistíocht inár gCultúr, inár dTeanga & inár nOidhreacht léargas ar straitéis an stáit chun an Ghaeilge agus ionaid chultúrtha i mbailte seirbhíse don Ghaeltacht agus i Líonraí Gaeilge a fhorbairt. Tá Cill Dara le Gaeilge ag obair le rannpháirtithe eile sa cheantar go n-athnófaí Nás na Ríogh/Na Solláin mar líonra i rith 2021. Tá sé i gceist againn togra cuimsitheach a chur le chéile don rialtas go dtógfaí Ionad Pobail/Cultúrlann ar an suíomh seo sna Sollán chun freastal ar an bpobal áitiúil agus ar phobal na Gaeilge sa chontae.

The public document Project Ireland, Investment in our Culture, Language & Heritage, provides an insight into the state’s strategy to develop the Irish language and cultural centres in service towns for the Gaeltacht and in Irish Language Networks. Cill Dara le Gaeilge is working with other participants in the area to have Naas/Sallins re-established as a network during 2021. It is our intention to put together a comprehensive project for the government to build a Community/Cultúrlann Centre on this site in Sallins to serve the local community and the Irish language community in the county.